Mūsu skolas direktore

SkolaAktualitātes

Mūsu skolas direktore

Savas darba gaitas skolā esmu uzsākusi tālajā 1999.gadā, kad kā studente praksē ienācu Iļģuciema vidusskolā. Pēc 6 nostrādātiem gadiem par latviešu valodas un literatūras skolotāju radās sajūta, ka vajadzētu kaut ko dzīvē pamainīt, arī slodze samazinājās, līdz ar to paralēli darbam uzsāku studijas maģistrantūrā, izvēle krita uz Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas skolvadības programmu. Tas bija ļoti jauks un arī vērtīgs laiks manā profesionālajā izaugsmē.

 

2004.gadā Iļģuciema vidusskolā par direktori apstiprināja Ivetu Tauriņu, kas līdz tam bija direktores vietniece, un skolā sākās direktora vietnieka izglītības jomā meklējumi. Tā nu 2005.gadā nonācu direktores vietnieka amatā. Manā atbildībā bija skolas metodiskā darba organizēšana. Kā vietnieks dažādu apstākļu dēļ esmu veikusi dažādus darba pienākumus, tostarp strādājusi ar tarifikāciju, tomēr mana sirds vienmēr ir piederējusi metodiskajam darbam.

 

Pēc kāda laika atkal gribējās ko jaunu, atkal gribējās pārmaiņas. Tas gan laikam nav bijis apzināti, bet iziešana ārpus komforta zonas, vēlme sevi izaicināt (Jā, es to varu izdarīt!) man ik palaikam ir parādījusies. Uz to esmu aicinājusi arī savus kolēģus. Lai kaut ko mainītu gan savā dzīvē, gan skolā, gan sabiedrībā kopumā, lai kaut ko sasniegtu, ir jāiziet ārpus savas komforta zonas, ir sevi jāizaicina. Un tā 2008.gadā aizgāju no skolas strādāt uz Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti par studiju metodiķi (veidoju Psiholoģijas nodaļā studentiem lekciju sarakstus, plānoju pasniedzēju slodzes), tajā pašā gadā iestājos doktorantūrā, un jau 2013.gadā ieguvu vadībzinātņu doktora grādu izglītības vadībā. LU PPF iepazinu daudz jauku kolēģu, ar kuriem joprojām uzturu kontaktus, ar kuriem sadarbība turpinās dažādos projektos. Laikam jau vajadzēja pastrādāt citur, lai saprastu, ka mana vieta ir skolā. Ir bijuši ļoti smagi brīži, bet svaru kausa otrā pusē ir daudz vairāk burvīgā. Ar vienu kāju gan joprojām esmu LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, esmu stundu pasniedzēja Izglītības zinātņu nodaļā, un manā pārziņā ir studiju kurss “Izglītības darba organizēšana”.

 

Doma reiz kļūt par skolas direktori piezagās doktorantūras studiju laikā. Tā kā gribēju, bet svārstījos - nebiju pārliecināta, vai tas man ir pa spēkam. Jāatzīst, ka dzīve mani ir lutinājusi ar piedāvātajām iespējām, man tik ir atlicis izvēlēties – piekrist kārtējam izaicinājuma vai nē. Mana promocijas darba tēma bija saistīta ar karjeras izglītības vadību skolā. Pateicoties tai, es tiku pie kursu, semināru veidošanas un vadīšanas Rīgas Izglītības informatīvi metodiskajā centrā. Pēc kādu kursu apmeklēšanas, aizpildot atsauksmes anketu, jautājumā “ko es pati varu piedāvāt citiem”, ierakstīju informāciju par sava promocijas darba tēmu, un pēc pāris dienām man piezvanīja, aicinot izveidot nodarbību. Pēc šīs nodarbības, uz kuru bija sanākuši, man nezinot, tā laika karjeras izglītības guru, saņēmu uzaicinājumu veidot kursus par karjeras atbalstu skolās Rīgas skolu vadības komandām. Tad jau tālāk izveidojās sadarbība ar VIAA, IKVD. Un tā tas vilciens sāka uzņemt ātrumu; pamazām audzēju savu varēšanu un pārliecību. Pēdējais punkts ceļā uz lēmuma pieņemšanu startēt konkursā uz direktora amatu bija RIIMC organizētās apmācības topošajiem skolu direktoriem. Jāatzīst gan, ka pirms tam ir bijuši daži piedāvājumi piedalīties konkursos ārpus Rīgas, bet dzīvesvietas maiņai mana ģimene nebija gatava. Īstenībā es neticēju, ka varētu kļūt par Rīgas Teikas vidusskolas direktori. Rīgas Teikas vidusskola ir skola ar lielo burtu, atpazīstama ne tikai Rīgā, bet arī Latvijā. Arī eksdirektores Ilonas Bergmanes vārds ir labi zināms visā Latvijā. Tas uzliek milzīgu atbildību.

 

Pēc dabas neesmu revolucionāre, taču esmu par pārmaiņām, kas ved uz attīstību.

 

Manas vērtības ir mērķtiecība, atbildība, uzticība, atbalsts un sadarbība. Viens nav cīnītājs, it īpaši tik lielā skolā kā Rīgas Teikas vidusskola, tāpēc ceru uz kolēģu, arī vecāku un skolēnu atbalstu un sadarbību turpmāko ideju īstenošanā. Par idejām gan vēl skaļi negribas runāt, taču virzienus, kurā dosimies, varu nedaudz ieskicēt.

 

Kultūrizglītība ir viens no Rīgas Teikas vidusskolas stūrakmeņiem, to noteiktu jāturpina attīstīt, tāpat jāturpina stiprināt vides izglītība. Un jādomā arī par tehnoloģiju jomas attīstīšanu kā atbalstu gan skolēniem, gan skolotājiem ikdienas mācību darbā, kas tiek integrēts gan kultūrizglītībā, gan vides izglītībā, veidojot tiešām mūsdienīgu mācību procesu, kurā dominē starpdisciplinaritāte un kas “ved dziļumā”.

 

Radošuma attīstīšanai nozīmīga ir arī izglītības procesa dažādošana, iespēju robežās izmantojot dažādas vides. Tāpēc turpināsim sadarbību ar Teikas apkaimes vietējo sabiedrību, uzņēmumiem (inovāciju kustība “Vefresh”, Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs) un arī citām organizācijām (A/S Latvijas valsts meži, augstskola “Turība”, Rīgas Tehniskā universitāte, biedrība “MOT Latvija” u.c.). Ja vēl izdotos atrast kādus ārzemju sadarbības partnerus - būtu izcili.

 

Galvenā atslēga ceļā uz labu rezultātu ir skolotājs, skolotāja darbs stundā, tāpēc vēlos pievērst uzmanību skolotāju profesionalitātes stiprināšanai, skolotāju atbalstam. Joprojām sapnis, kura īstenošanai ticu, ir iespēja skolotājiem nodrošināt supervīzijas profesionāla supervizora pavadībā (ir jāstiprina skolotāju pārliecība par savu varēšanu, ir jāmazina izdegšana). Tas gan nebūs ātri īstenojams pasākums. Taču jau šodien varam stiprināt skolotāju savstarpējo atbalstu, iejot citam pie cita ciemos uz stundām, kopā tās pārrunājot, daloties ar to, kas katram izdodas, un nebaidīties izteikt arī konstruktīvus priekšlikumus darba uzlabošanai.

 

Nenovērtējams resurss skolēnu attīstībā un līdz ar to arī skolas attīstībā ir ģimenes, vecāki,  kas uzticas skolai (mana pārliecība - vecāki uzticas tai skolai, tam skolotājam, kas jūtas drošs, pārliecināts par sevi, kas ir profesionāli stiprs, kas spēj argumentēt savu izvēli). Meklēsim dažādas pieejas, veidus vecāku vēl aktīvākai iesaistei skolas darba, skolas attīstības plānošanā, veicinot līdzatbildību par izvirzītā mērķa sasniegšanu.

 

Darbs komandā, kurā kopā mācās, kopā plāno (ideju ģenerēšana, apmaiņa, realizēšana), kurā kopā izmēģina jaunas pieejas mācību procesā, kurā valda savstarpējā uzticība, kurā ikviens līdzdarbojas, kurā visi ir gatavi sadarbībai, kurā ikviens no komandas spēj uzņemties atbildību, ir milzīgs virzītājspēks ceļā uz izvirzīto mērķi. Šie gan, protams, šobrīd ir tikai mani prātojumi, taču apsolu, ka, plānojot skolas nākamo attīstības periodu (to varētu sākt jau šo pavasari), nāksim kopā visi – skolēni, skolotāji, vecāki (dažādos salikumos, grupās) - , visi vērtēsim paveikto un dalīsimies ar savām idejām, visi kopā domāsim par turpmāko Rīgas Teikas vidusskolas attīstību.

 

Sarunāsimies! Domāsim kopā! Darīsim kopā!