Skola2030

ProjektiSkola2030

Esam viena no simts Latvijas skolām, kas projektā "Kompetenču pieeja mācību saturā" piedalās mācību satura aprobācijā.

2017./2018. mācību gadā padziļināti pētām iespēju mācību saturā realizēt caurviju DOMĀŠANA UN RADOŠUMS.

Vīzija par sasniedzamais rezultātu šajā jomā:

Skolēns identificē, analizē, izvērtē situācijas un informāciju un rīkojas:

  • lieto efektīvas problēmrisināšanas stratēģijas kompleksās situācijās;
  • izmanto ekonomiskā un sociālā konteksta iespējas, mērķtiecīgi radot jaunas idejas un produktus, atrod inovatīvus risinājumus un izpausmes veidus;
  • plāno un īsteno idejas praktiskā darbībā, uzņemoties iniciatīvu un līderību, kad tas nepieciešams;
  • attīsta radošai, uzņēmīgai un kritiski domājošai personībai raksturīgas īpašības, ieradumus un veido jaunus risinājumus rosinošu vidi.

____________

Pirmajā projekta posmā strādājam pie skolēnu LASĪTPRASMES ATTĪSTĪŠANAS

Prasmīgs lasītājs:

  • lasa dažādos mācību priekšmetos piedāvātos tekstus, apliecinot kritiskās un padziļinātās lasīšanas prasmi;
  • atkarībā no teksta apstrādes mērķa izvēlas dažādas lasīšanas stratēģijas;
  • sadarbojoties, izmantojot lasīšanas stratēģijas, veicina savas un grupas biedru domāšanas prasmes;
  • izprot un analītiski vērtē jebkuras modalitātes tekstu, izteiktu ar vārdiem, attēliem, shēmām, tabulām, grafikiem u.tml. drukātā un digitālā formātā;
  • saprot teksta mērķi, nosaka tā atslēgas vārdus un galvenās idejas; – iegūto informāciju, idejas, pārdomas izmanto noteiktiem mērķiem.

____________