Nāc mācīties!

1.klasē

Bērna pieteikšana 1.klasei Rīgas skolās
https://www.youtube.com/watch?v=eq1HU2-4j4s

Bērnu reģistrēšana 1. klases pretendentu rindā un uzņemšana skolā notiek atbilstoši Rīgas domes 26.04.2023. saistošiem noteikumiem Nr.RD-23-199-sn "Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs".

Saite uz skolu mikrorajonu meklētāju
https://katalogs-iksd.riga.lv/lv/izglitiba/iestadem-piesaistito-teritorialo-vienibu-informacijas-sistema

Bērnu 1. klases pretendentu rindā var pieteikt, kad bērns ir sasniedzis obligātās izglītības vecumu – pilnus 5 gadus.

Bērnu reģistrācija 1. klašu pretendentu sarakstā skolas kancelejā notiek

 • TREŠDIENĀS no 9:00 līdz 13:00
 • PIEKTDIENĀS no 9:00 līdz 13:00.

Nepieciešamie dokumenti, reģistrējot bērnu 1.klases pretendentu rindā:

1. Vecāka iesniegums (veidlapa atrodama zemāk pie “Pielikumi”),

2. Bērna dzimšanas apliecība (jāuzrāda oriģināls),

3. Vecāka pase vai ID karte (jāuzrāda oriģināls).

Pie pielikumiem atrodami Rīgas domes 26.04.2023. saistošie noteikumi Nr.RD-23-199-sn "Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs".

Dokumentus vēlams iesniegt elektroniski, parakstītus ar elektronisko parakstu (pievienojot tos pašus dokumentus, kas nepieciešami, nākot klātienē), bet var ierasties klātienē, iepriekš piesakoties pa tālr. 67474065.

Neskaidrību gadījumā varat interesēties skolas kancelejā pa telefonu 67474065 vai e-pastu rtvs@riga.lv

 Uzņemšanas kārtība  vidusskolā 2024./2025. mācību gadā 

Uzņemšana 10.klasē

Lai iestātos 10.klasē, iestājpārbaudījums nebūs, uzņemsim konkursa kārtībā, ņemot vērā eksāmenu rezultātus.
Pieteikšanās no 25.jūnija līdz  5.jūlija plkst. 12.00. 
Rezultātu paziņošana rtv.lv vietnē tūlīt pēc datu apkopošanas, dokumentu pieņemšana no 8. jūlija.

Konkursa kritēriji 
Uzņemšana notiek konkursa kārtībā,  piešķirot vienādu īpatsvaru katram no nosauktajiem kritērijiem

   • angļu valodas centralizētā eksāmena rezultātus,
   • latviešu valodas centralizētā eksāmena rezultātus,
   • matemātikas centralizētā eksāmena rezultātus.
  • Ja skolēns atbrīvots no eksāmeniem,  kā konkursa kritēriju izmanto Apliecības par pamatizglītības ieguvi sekmju izrakstā vidējo vērtējumu.
Apgūstamie mācību priekšmeti

    • 10. un 11.klasē
     • visi  optimālajā līmenī apgūst: Angļu valoda I,  Latviešu valoda I, Vēsture un sosiālās zinības I, Literatūra I, Fizika I, Ķīmija I, Bioloģija I, Matemātika I, Sports un veselība.  
     • jāzivēlas 10. un 11. klasē apgūt ( jānorāda iesniegumā): 
        • vācu valodu, krievu valoda vai spāņu valoda;
        • vizuālo mākslu vai mūziku, vai teātra mākslu;
        • programmēšanu vai mācību priekšmetu "dizains un tehnoloģijas" ;

    • 12.klasē
     • visi skolēni apgūst: sports un veselība, ģeogrāfija I, latviešu valoda I, literatūra I ,
     • trīs  savus izvēlētos padziļinātos mācību priekšmetus * no 10 piedāvātajiem:  
Agļu valoda II
☐Fizika II
☐Bioloģija II

☐dizains un tehnoloģijas**
☐Ķīmija II
☐Latviešu valoda II
☐Matemātika II
☐Programmēšana II**
☐Sociālās zinības II
☐Vēsture II

         • *Padziļināto kursu izvēle jānorāda stājoties 10.klasē, bet tos vēl varēs mainīt 11.klases noslēgumā. Padziļinātā priekšmeta grupu komplektējam, ja to izvēlas vismaz 15.skolēni
         • ** šo mācību priekšmetu var izvēlēties kā padziļināto tikai tad , ja tas ir apgūts 10.-11. klasēs optimālajā līmenī

  Uzņemšana 11.un  12.klasē


  11. un 12.klasē 2024./2025. mācību gadā brīvu vietu nav.